Wyprawka szkolna 2013

Wzorem lat ubiegłych zgod­nie z pro­jek­tem Roz­porządzenia Rady Min­istrów w sprawie szczegółowych warunków udziela­nia pomocy finan­sowej uczniom na zakup podręczników, w roku bieżą­cym real­i­zowany będzie Rzą­dowy pro­gram pomocy uczniom w 2013 r. – Wyprawka szkolna obe­j­mu­jący (w odniesie­niu do gim­nazjum):
– uczniów:
a) słabowidzą­cych
b) niesłyszą­cych
c) z upośledze­niem umysłowym w stop­niu lekkim
d) z upośledze­niem umysłowym w stop­niu umi­arkowanym i znacznym
e) z niepełnosprawnoś­ci­ami sprzężonymi, w przy­padku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżejposi­ada­jący orzecze­nie o potrze­bie ksz­tałce­nia spec­jal­nego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 wrześ­nia  1991 r. o sys­temie oświaty, real­izu­ją­cych w roku szkol­nym 2013/2014 ksz­tałce­nie w szkole dla dzieci i młodzieży w klasie I – III gimnazjum.

Wniosek o dofi­nan­sowanie zakupu podręczników należy złożyć do dyrek­tora szkoły, do której będzie uczęszczał/a  uczeń/uczennica w roku szkol­nym 2013/2014.

Uprze­jmie infor­mu­jemy, że wnioski do pobra­nia zna­j­dują się w sekre­taria­cie w siedz­i­bie szkoły.