Wyprawka szkolna 2013

Wzorem lat ubiegłych zgod­nie z pro­jek­tem Roz­porządzenia Rady Min­istrów w spraw­ie szczegółowych warunk­ów udziela­nia pomo­cy finan­sowej uczniom na zakup podręczników, w roku bieżą­cym real­i­zowany będzie Rzą­dowy pro­gram pomo­cy uczniom w 2013 r. – Wyprawka szkol­na obe­j­mu­ją­cy (w odniesie­niu do gim­nazjum):
— uczniów:
a) słabowidzą­cych
b) niesłyszą­cych
c) z upośledze­niem umysłowym w stop­niu lekkim
d) z upośledze­niem umysłowym w stop­niu umi­arkowanym i znacznym
e) z niepełnosprawnoś­ci­a­mi sprzężony­mi, w przy­pad­ku gdy jed­ną z niepełnosprawnoś­ci jest niepełnosprawność wymieniona wyżejposi­ada­ją­cy orzecze­nie o potrze­bie ksz­tałce­nia spec­jal­nego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 wrześ­nia  1991 r. o sys­temie oświaty, real­izu­ją­cych w roku szkol­nym 2013/2014 ksz­tałce­nie w szkole dla dzieci i młodzieży w klasie I – III gim­nazjum.

Wniosek o dofi­nan­sowanie zakupu podręczników należy złożyć do dyrek­to­ra szkoły, do której będzie uczęszczał/a  uczeń/uczennica w roku szkol­nym 2013/2014.

Uprze­jmie infor­mu­je­my, że wnios­ki do pobra­nia zna­j­du­ją się w sekre­taria­cie w siedz­i­bie szkoły.