Dzień integracji klas pierwszych

6 wrześ­nia na sta­dion­ie przy uli­cy Leśnej w Żarach zor­ga­ni­zowano wyjątkowy dzień inte­gracji dla klas pier­wszych. Temu nieby­wałe­mu świę­tu towarzyszyła fan­tasty­cz­na orga­ni­za­c­ja, świet­na zabawa i pięk­na pogo­da. Wraz z ucz­ni­a­mi baw­ili się ich wychowaw­cy oraz samorząd uczniows­ki. Nad bez­pieczeńst­wem czuwała Pani pielęg­niar­ka oraz psy­cholog szkol­ny.

Klasy bar­wnie poprze­bier­ane prezen­towały swo­je walo­ry wokalne przy piosence „wlazł kotek na płotek…”, bie­gały w workach, ści­gały się przenosząc tac­ki z mąką oraz dum­nie ślubowały przy­należność do grona gim­naz­jal­istów.

Dzień inte­gracji klas pier­wszych