Spotkanie integracyjne

W dniu 11.10.2013r. o godz. 17.00 w Restau­racji Janków przy ul. Dłu­gosza 13 odbędzie się spotkanie inte­gra­cyjne dla pra­cown­ików, emery­tów i ren­cistów Gim­nazjum Nr 3 w Żarach.

Pilne! Oso­by zain­tere­sowane udzi­ałem w spotka­niu prosimy o kon­takt z dzi­ałem kadr do dnia 04.10.2013 r. (68 470–45–77).