Metropolitalny Konkurs Papieski

Dnia 21–10-2013r. w Litur­giczne wspom­nie­nie bł Jana Pawła II w gabinecie nr 30 odbędzie się etap szkol­ny Met­ro­pol­i­tal­nego Konkur­su Papieskiego.


Chętne oso­by pros­zone są o kon­takt z p. Anetą Auguś­cik.

Mate­ri­ały dostęp­ne na stron­ie: http://wnk.kuria.zg.pl/o‑konkursie‑1.html

Mate­ri­ały dodatkowe: