Świadczenie socjalne z okazji świąt

Oso­by zain­tere­sowane świad­cze­niem soc­jal­nym w zaw­iązku ze zwięk­szony­mi wydatka­mi w okre­sie świąt pros­zone są o składanie wniosków do sekre­tarza komisji (dzi­ał kadr) do dnia 26.11.2013 r. Posiedze­nie Komisji Soc­jal­nej odbędzie się w dniu 27.11.2013 r. i  będzie to ostat­nie posiedze­nie w 2013 r.!