4 Miejsce w województwie

14 listopa­da 2013 r. w Urzędzie Marsza­łkowskim w Zielonej Gorze odbyło się pod­sumowanie współza­wod­nict­wa dzieci i młodzieży  wojew­ództ­wa lubuskiego za rok szkol­ny 2012/2013. W punk­tacji gen­er­al­nej gim­nazjów nasza szkoła upla­sowała się na IV miejs­cu doku­men­tu­jąc tym samym fakt, iż należy od lat do czołowych usportowionych szkół w wojew­ództwie lubuskim. Zwyciężył Zespół Szkół  Sportowych nr 1 z Gor­zowa Wlkp. Odno­tować należy także II miejsce mias­ta Żary w punk­tacji gen­er­al­nej miast. Zwyciężył Gorzów Wlkp.

Dzięku­je­my wszys­tkim sportow­com naszego gim­nazjum oraz ich opiekunom sukcesów sportowych życząc jed­nocześnie ich jak najwięcej w roku szkol­nym 2013/2014.

19112013