3 Miejsce w Konkursie Ekologicznym

15 listopa­da 2013 odbył się Wiel­ki Finał Konkur­su Eko­log­icznego orga­ni­zowanego przez fir­mę Kro­nopol, Bur­mistrza Mias­ta Żary i fir­mę Biosys­tem.Wzięliśmy udzi­ał w konkur­sie bateryjnym i fotograficznym pt. “Otwórz oczy na pię­kno przy­rody”.

Udzi­ał wzięli:

  • Mateusz Kłobuszyńs­ki 2d
  • Wik­to­ria Sew­eryn 2e
  • Michali­na Mityl 2e

Michali­na zajęła III miejsce i otrzy­mała nagrodę rzec­zową (radio­mag­neto­fon z odt­warza­czem CD) .

Opiekun: Graży­na Kra­jzewicz

28112013_002328112013_0024