Mikołajkowy Halowy Turniej Piłki Nożnej

W sobotę 7 grud­nia br. w sali sportowej naszej szkoły odbył się Mikoła­jkowy Halowy Turniej Pił­ki Nożnej. Orga­ni­za­torem turnieju było Gim­nazjum nr 3 przy współudziale Uczniowskiego Klubu Sportowego „PROMIEŃ”, a celem jego było rozbudze­nie zain­tere­sowań sportowych wśród dzieci poprzez współza­wod­nict­wo sportowe, propagowanie pił­ki nożnej wśród chłopców,  zapoz­nanie uczniów z ofer­tą nau­ki w GIM‑3 oraz możli­woś­cią kon­tynu­acji zamiłowa­nia sportowego w zakre­sie upraw­ia­nia pił­ki nożnej w Uczniowskim Klu­bie Sportowym „Promień”. W turnieju star­towało 5 szkół pod­sta­wowych SP‑1, SP‑2, SP‑3, SP‑5 i SP‑8. Pier­wsze miejsce zajęła SP‑2. Kole­jne miejs­ca zajęły wg kole­jnoś­ci: SP‑5, SP‑1, SP‑8 i SP‑3. Każ­da ze szkół otrzy­mała puchary i dyplomy, a uczest­ni­cy nagrody pocieszenia.

09122013_2044