Mikołajkowy Halowy Turniej Piłki Nożnej

W sobotę 7 grud­nia br. w sali sportowej naszej szkoły odbył się Mikoła­jkowy Halowy Turniej Piłki Nożnej. Orga­ni­za­torem turnieju było Gim­nazjum nr 3 przy współudziale Uczniowskiego Klubu Sportowego „PROMIEŃ”, a celem jego było rozbudze­nie zain­tere­sowań sportowych wśród dzieci poprzez współza­wod­nictwo sportowe, propagowanie piłki nożnej wśród chłopców,  zapoz­nanie uczniów z ofertą nauki w GIM-3 oraz możli­woś­cią kon­tynu­acji zamiłowa­nia sportowego w zakre­sie upraw­ia­nia piłki nożnej w Uczniowskim Klu­bie Sportowym „Promień”. W turnieju star­towało 5 szkół pod­sta­wowych SP-1, SP-2, SP-3, SP-5 i SP-8. Pier­wsze miejsce zajęła SP-2. Kole­jne miejsca zajęły wg kole­jności: SP-5, SP-1, SP-8 i SP-3. Każda ze szkół otrzy­mała puchary i dyplomy, a uczest­nicy nagrody pocieszenia.

09122013_2044