Świadczenia ZFŚS w roku 2014

Uwaga!!! — Przy­pom­i­namy o składa­niu infor­ma­cji o sytu­acji życiowej, rodzin­nej i mate­ri­al­nej  osób zamierza­ją­cych sko­rzys­tać w roku 2014 z ulgo­wych świad­czeń finan­sowanych z ZFŚS.  Zgod­nie z Reg­u­laminem ZFŚS wszys­tkie osoby zamierza­jące sko­rzys­tać w danym roku kalen­dar­zowym z ulgo­wych świad­czeń powinny złożyć w nieprzekraczal­nym ter­minie do  31 marca 2014 roku w/w informację.

Osoby zain­tere­sowane świad­cze­niem soc­jal­nym w związku ze zwięk­szonymi wydatkami w okre­sie świąt pros­zone są o składanie wniosków do sekre­tarza komisji (dział kadr) do dnia 07.04.2014 r. Infor­ma­cje i wnioski będą roz­pa­try­wane na Posiedze­niu Komisji Soc­jal­nej, które odbędzie się w dniu 08.04.2014 r.