2 miejsce w pożarnictwie miejskim.

5 marca w Szkole Pod­sta­wowej nr 5odbyły się elim­i­nacje miejskie Ogólnopol­skiego Konkursu “Młodzież Zapo­b­iega Pożarom”. Trady­cyjnie już, nasi uczniowie znaleźli się na podium. Drugie miejsce indy­wid­u­al­nie zdobył Grze­gorz Ste­fanow­icz, który będzie nasza szkołę reprezen­tował na elim­i­nac­jach powiatowych

W klasy­fikacji drużynowej również zajęliśmy druga lokatę.

Drużyna Gim­nazjum nr 3: Wik­tora Sew­eryn, Grze­gorz Ste­fanow­icz, Dominik Wołoszyn.
Opiekun: Tomasz Chmielewski

Młodzież Zapo­b­iega Pożarom 2014 — elim­i­nacje miejskie