2 miejsce w pożarnictwie miejskim.

5 mar­ca w Szkole Pod­sta­wowej nr 5odbyły się elim­i­nac­je miejskie Ogólnopol­skiego Konkur­su “Młodzież Zapo­b­ie­ga Pożarom”. Trady­cyjnie już, nasi uczniowie znaleźli się na podi­um. Drugie miejsce indy­wid­u­al­nie zdobył Grze­gorz Ste­fanow­icz, który będzie nasza szkołę reprezen­tował na elim­i­nac­jach powia­towych

W klasy­fikacji drużynowej również zajęliśmy dru­ga lokatę.

Druży­na Gim­nazjum nr 3: Wik­to­ra Sew­eryn, Grze­gorz Ste­fanow­icz, Dominik Wołoszyn.
Opiekun: Tomasz Chmielews­ki

Młodzież Zapo­b­ie­ga Pożarom 2014 — elim­i­nac­je miejskie