Ania na powiatach wyśpiewała 3 miejsce.

Anna Gielicz z Gim­nazjum Nr 3 w Żarach zajęła III miejsce na Powia­towym Konkur­sie Piosenki Ang­iel­skiej i Niemieck­iej. Ania zaśpiewała po ang­iel­sku piosenkę „Stay”.

W konkur­sie wzięło udział ponad 40 uczniów ze szkół gim­naz­jal­nych w powiecie żarskim. Konkurs odby­wał się pod hon­orowym patronatem: Kura­to­rium Oświaty w Gor­zowie Wielkopol­skim, Bur­mistrza Miasta Lub­sko, Region­al­nego Cen­trum Ani­macji Kul­tury w Zielonej Górze oraz Lub­skiego Domu Kultury.

Zaprosze­nie na Konkurs przyjęli między innymi: Wio­letta Marku­lak — Koor­dy­na­tor Terenowego Zespołu Wiz­y­ta­torów Kura­to­rium Oświaty w Żarach, Danuta Madej — Wices­tarosta Powiatu Żarskiego, Bog­dan Bakalarz — Bur­mistrz Miasta Lub­sko oraz Janusz Dudojć — Prze­wod­niczący Rady Powiatu Żarskiego.

W Jury zasiedli: Lech Krychowski - dyrek­tor Lub­skiego Domu Kul­tury, Gabriela Fiedler — dyrek­tor Zespołu Szkół Ogól­nok­sz­tałcą­cych i Eko­nom­icznych w Lub­sku, Julia Sel­l­eng — lek­tor Szkoły Języka Łuży­ck­iego w Cot­tbus, dr Marek Kuczyński — kat­e­dra Anglistyki Uni­w­er­sytetu Zielonogórskiego oraz Maciej Sławny — spec­jal­ista d.s. edukacji muzy­cznej i wokalnej.

W konkur­sie oce­ni­ano dwie kat­e­gorie: „Zespół” oraz „Solista”, przy czym punk­towana była: poprawność językowa, walory muzy­czne i ogólne wraże­nia artysty­czne. Zdaniem Jurorów tegoroczny Konkurs był na wysokim poziomie zarówno pod wzglę­dem muzy­cznym jak i językowym.

Decyzją Jury nagrody w Konkur­sie otrzymali:

W kat­e­gorii „ZESPÓŁ”:

Nagrodę główną – wys­tęp jako GWIAZDA na fes­ti­walu JAPA ­– otrzy­mał zespół „The painkillers” w składzie: Tomasz Wój­tow­icz, Szy­mon Jurkowski i Hubert Mazurek z Niepub­licznego Gim­nazjum Dla Młodzieży w Lub­sku. Chłopcy zaśpiewali po ang­iel­sku piosenkę „Roll over Beethoven”.

II miejsce otrzy­mał zespół w składzie: Natalia Perzanowska, Weronika Stem­ler i Pamela Chwieszczen­nik z Gim­nazjum Nr 1 im. Królowej Jad­wigi w Lub­sku. Dziew­czyny zaśpiewały po ang­iel­sku piosenkę „ Love You Like a Love Song”.

III miejsce otrzy­mał zespół w składzie: Ola Benesz, Syl­wia Ciepła i Dawid Piłat z Zespołu Szkół w Prze­wozie. Uczniowie zaśpiewali po ang­iel­sku piosenkę „Knock­ing on the heaven’s door”.

Wyróżnienia w kat­e­gorii „ZESPÓŁ” otrzy­mali: Alek­san­dra Świder­ska i San­dra Andrze­jczyk z Gim­nazjum Jana Benedykta Solfy w Trze­bielu za zaśpiewaną po ang­iel­sku piosenkę „Stay the night” oraz Wojtek Opal­iński, Jakub Lud­wig, Natan Borkowski i Piotr Janas z Niepub­licznego Gim­nazjum Dla Młodzieży w Lub­sku za zaśpiewaną po ang­iel­sku piosenkę „Y.M.C.A.”

W kat­e­gorii „SOLISTA”:

Nagrodę główną – wys­tęp jako GWIAZDA na fes­ti­walu JAPA ­­ – otrzy­mała Oli­wia Opałka z Niepub­licznego Gim­nazjum dla Młodzieży w Lub­sku. Oli­wia zaśpiewała po ang­iel­sku piosenkę „Sur­ren­der.

II miejsce otrzy­mała Katarzyna Sztur­om­ska z Niepub­licznego Gim­nazjum dla Młodzieży w Lub­sku. Kasia zaśpiewała po ang­iel­sku piosenkę „Hero”.

III miejsce otrzy­mały dwie osoby:

- Dawid Górski z Zespołu Szkół w Gra­biku. Dawid zaśpiewał po niemiecku piosenkę „Geboren, um zu leben”,

- Anna Gielicz z Gim­nazjum Nr 3 w Żarach. Ania zaśpiewała po ang­iel­sku piosenkę „Stay”.

Wyróżnienia w kat­e­gorii „SOLISTA” otrzy­mały dwie uczennice:

- Daria Ser­afin z Gim­nazjum Jana Benedykta Solfy w Trze­bielu, za zaśpiewaną po ang­iel­sku piosenkę „Use Som­body”

- Wik­to­ria Owsianka z Niepub­licznego Gim­nazjum dla Młodzieży w Lub­sku. Wik­to­ria zaśpiewała po ang­iel­sku piosenkę „ Lis­ten to Your Heart”.

źródło: http://www.zsoie.lubsko.pl

Ania na powiat­ach wyśpiewała III miejsce.