Gimnazjum nr 3 najlepsze w BRD

9 kwiet­nia w Szkole Pod­sta­wowej nr 8 w Żarach odbyły się elim­i­nacje miejskie Ogólnopol­skiego Turnieju Bez­pieczeństwo w Ruchu Dro­gowym. Drużyna naszej szkoły w składzie: Adrian Oleszewski, Sebas­t­ian Gubała, Mateusz Hamerla okazała się bezkonkuren­cyjna zdoby­wa­jąc 1 miejsce i awans na turniej powia­towy. Za najlep­szą indy­wid­u­al­ność uznano Mateusza Hamerlę (Gim3 Żary), który otrzy­mał rower ufun­dowany przez Urząd Miasta w Żarach.

Zwycięską drużynę przy­go­tował Tomasz Chmielewski.

Gim­nazjum nr 3 najlep­sze w BRD

ZOBACZ MATERIAŁ FILMOWY