Gimnazjum nr 3 najlepsze w BRD

9 kwiet­nia w Szkole Pod­sta­wowej nr 8 w Żarach odbyły się elim­i­nac­je miejskie Ogólnopol­skiego Turnieju Bez­pieczeńst­wo w Ruchu Dro­gowym. Druży­na naszej szkoły w składzie: Adri­an Oleszews­ki, Sebas­t­ian Gubała, Mateusz Hamer­la okaza­ła się bezkonkuren­cyj­na zdoby­wa­jąc 1 miejsce i awans na turniej powia­towy. Za najlep­szą indy­wid­u­al­ność uznano Mateusza Hamer­lę (Gim3 Żary), który otrzy­mał row­er ufun­dowany przez Urząd Mias­ta w Żarach.

Zwycięską drużynę przy­go­tował Tomasz Chmielews­ki.

Gim­nazjum nr 3 najlep­sze w BRD

ZOBACZ MATERIAŁ FILMOWY