2 miejsce na eliminacjach powiatowych Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym

Druży­na Gim­nazjum nr 3 w Żarach w składzie : Sebas­t­ian Gubała, Mateusz Hamer­la i Adri­an Oleszews­ki, zajęła drugie miejsce na elim­i­nac­jach powia­towych Ogólnopol­skiego Turnieju Bez­pieczeńst­wa w Ruchu Dro­gowym. Drużynę przy­go­tował Pan Tomasz Chmielews­ki.

Turniej odbył się 30 kwiet­nia w Zes­pole Szkół Samo­chodowych w Żarach przy ul. 9 Maja, a zor­ga­ni­zowany został przez Kura­to­ri­um Oświaty, Pol­s­ki Związek Motorowy, Sto­warzysze­nie Edukac­ja i Tech­ni­ka, Wydzi­ał Ruchu Dro­gowego w Żarach oraz Zespół Szkół Samo­chodowych w Żarach. Każdy z uczest­ników otrzy­mał upominek.

W zma­gani­ach wzięli udzi­ał mis­tr­zowie gim­nazjów elim­i­nacji gmin­nych i miejs­kich. Zawod­ni­cy uczest­niczyli w kilku konkurenc­jach. Najpierw rozwiązy­wali test wiedzy, który zaw­ier­ał pyta­nia doty­czące zna­jo­moś­ci znaków i przepisów ruchu dro­gowego, następ­nie wykony­wali zada­nia prak­ty­czne doty­czące udziela­nia pier­wszej pomo­cy. Kole­jnym etapem było poko­nanie toru przeszkód oraz prze­jazd przez miasteczko ruchu dro­gowego. Poziom przy­go­towa­nia uczest­ników do zawodów był bard­zo wyso­ki.

W klasy­fikacji drużynowej  I miejsce zajęło Niepub­liczne Gim­nazjum dla Młodzieży w Lub­sku, a I miejsce w klasy­fikacji indy­wid­u­al­nej zajął Mateusz Bon­darenko, uczeń tego gim­nazjum. Zwycięskie drużyny oraz ekipy posi­ada­jące wysoką punk­tację zlic­zoną ze wszys­t­kich powiatów, będą reprezen­towały powiat żars­ki na szczeblu wojew­ódzkim.

Klasy­fikac­ja koń­cowa:
———————————————————————–
1 miejsce: Niepub­liczne Gim­nazjum dla Młodzieży w Lub­sku
2 miejsce: GIMNAZJUM NR 3 W ŻARACH
3 miejsce: Gim­nazjum w Tupli­cach
4 miejsce: Gim­nazjum w Jasie­niu
5 miejsce: Gim­nazjum w Trze­bielu
6 miejsce: Zespół Szkół w Prze­wozie
7 miejsce: Gim­nazjum w Bro­dach
8 miejsce: Zespół Szkół Pub­licznych w Prze­wozie
9 miejsce: Zespół Szkol­no — Przed­szkol­ny w Lipinkach Łuzy­c­kich
10 miejsce: Gim­nazjum w Bieniowie

2 miejsce na powiat­ach w BRD