2 miejsce na eliminacjach powiatowych Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym

Drużyna Gim­nazjum nr 3 w Żarach w składzie : Sebas­t­ian Gubała, Mateusz Hamerla i Adrian Oleszewski, zajęła drugie miejsce na elim­i­nac­jach powia­towych Ogólnopol­skiego Turnieju Bez­pieczeństwa w Ruchu Dro­gowym. Drużynę przy­go­tował Pan Tomasz Chmielewski.

Turniej odbył się 30 kwiet­nia w Zes­pole Szkół Samo­chodowych w Żarach przy ul. 9 Maja, a zor­ga­ni­zowany został przez Kura­to­rium Oświaty, Pol­ski Związek Motorowy, Sto­warzysze­nie Edukacja i Tech­nika, Wydział Ruchu Dro­gowego w Żarach oraz Zespół Szkół Samo­chodowych w Żarach. Każdy z uczest­ników otrzy­mał upominek.

W zma­gani­ach wzięli udział mis­tr­zowie gim­nazjów elim­i­nacji gmin­nych i miejs­kich. Zawod­nicy uczest­niczyli w kilku konkurenc­jach. Najpierw rozwiązy­wali test wiedzy, który zaw­ierał pyta­nia doty­czące zna­jo­mości znaków i przepisów ruchu dro­gowego, następ­nie wykony­wali zada­nia prak­ty­czne doty­czące udziela­nia pier­wszej pomocy. Kole­jnym etapem było poko­nanie toru przeszkód oraz prze­jazd przez miasteczko ruchu dro­gowego. Poziom przy­go­towa­nia uczest­ników do zawodów był bardzo wysoki.

W klasy­fikacji drużynowej  I miejsce zajęło Niepub­liczne Gim­nazjum dla Młodzieży w Lub­sku, a I miejsce w klasy­fikacji indy­wid­u­al­nej zajął Mateusz Bon­darenko, uczeń tego gim­nazjum. Zwycięskie drużyny oraz ekipy posi­ada­jące wysoką punk­tację zlic­zoną ze wszys­t­kich powiatów, będą reprezen­towały powiat żarski na szczeblu wojewódzkim.

Klasy­fikacja koń­cowa:
———————————————————————–
1 miejsce: Niepub­liczne Gim­nazjum dla Młodzieży w Lub­sku
2 miejsce: GIMNAZJUM NR 3 W ŻARACH
3 miejsce: Gim­nazjum w Tupli­cach
4 miejsce: Gim­nazjum w Jasie­niu
5 miejsce: Gim­nazjum w Trze­bielu
6 miejsce: Zespół Szkół w Prze­wozie
7 miejsce: Gim­nazjum w Bro­dach
8 miejsce: Zespół Szkół Pub­licznych w Prze­wozie
9 miejsce: Zespół Szkolno — Przed­szkolny w Lipinkach Łuzy­c­kich
10 miejsce: Gim­nazjum w Bieniowie

2 miejsce na powiat­ach w BRD