Wojewódzka Inauguracja Dni Olimpijczyka w Żarach

Z uwa­gi na aurę Wojew­ódzką Inau­gu­rację Dni Olimpi­jczy­ka prze­nie­siono ze sta­dionu Promienia do hali sportowej Gim­nazjum nr 3 w Żarach.  Pod­czas uroczys­toś­ci zaprezen­towali się zawod­ni­cy osiem­nas­tu żars­kich klubów. Byli także wiel­cy mis­tr­zowie i zło­ci medal­iś­ci Igrzysk Olimpi­js­kich.

Władysław Koza­kiewicz, Jacek Wszoła i wielu innych olimpi­jczyków wzięło udzi­ał w Wojew­ódzkiej Inau­gu­racji Dnia Olimpi­jczy­ka w Żarach. Najważniejsi byli jed­nak młodzi sportow­cy.

Pod­czas imprezy zaprezen­towali się przed­staw­iciele 18 żars­kich klubów. Nie mogło zabraknąć medal­istów igrzysk olimpi­js­kich – W. Koza­kiewicza, J. Wszoły, Andrze­ja Grenia i Iwony Matkowskiej. Impreza odbyła się według cer­e­mo­ni­ału olimpi­jskiego. Była defi­la­da sportow­ców, hymn kibi­ca, apel olimpi­js­ki i oczy­wiś­cie zapale­nie znicza. Ogień olimpi­js­ki zapal­iła Iwona Matkows­ka, uczest­nicz­ka ostat­nich igrzysk w Lon­dynie.

Wojew­ódz­ka Inau­gu­rac­ja Dnia Olimpi­jczy­ka