Pojechali rowerami na wojewódzkie

25 maja 2014r. w Szkole Pod­sta­wowej nr 18 w Zielonej Górze odbyły się wojew­ódzkie pół­fi­nały Ogólnopol­skiego Turnieju Bez­pieczeństwa w Ruchu Dro­gowym. Do rywal­iza­cji przys­tąpiło 19 najlep­szych drużyn z wojew­ództwa lubuskiego. Miasto Żary reprezen­towało Gim­nazjum Nr 3 w Żarach. Drużyna w składzie: Sebas­t­ian Gubała, Mateusz Hamerla i Adrian Oleszewski -  to złoci medal­iści turnieju miejskiego i sre­brni turnieju powiatowego.

Pier­wsze miejsce przy­padło Gim­nazjum nr 9 w Gor­zowie, drugie Gim­nazjum w Bojadłach i trze­cie Gim­nazjum w Tomas­zowie. Pozostali uczest­nicy, w tym i nasza szkoła, musieli pocieszyć się tytułem finalisty.

W ramach zawodów uczest­nicy musieli wykazać się wiedzą teo­re­ty­czną i doskon­ałym opanowaniem roweru, star­tu­jąc w czterech konkurenc­jach: rozwiązy­wanie testu z wiedzy o przepisach ruchu dro­gowego, udziela­niu pier­wszej pomocy przedm­e­dy­cznej, pokony­wanie toru przeszkód na row­erze oraz jazda dróżkami miasteczka ruchu dro­gowego wyposażonego w znaki pio­nowe, i poziome.

Opiekun: Tomasz Chmielewski

Wys­tąpili na wojew­ódz­kich w BRD