Gimnazjum nr 3 uzyskało najlepszy wynik z egzaminu gimnazjalnego!

Z pośród gim­nazjów pub­licznych w Żarach, najwyższy wynik z egza­minu gim­naz­jal­nego odno­towało nasze gim­nazjum, a jego śred­nia wyniosła pon­ad 59 pro­cent. Warto wspom­nieć, że w zeszłym roku Gim­nazjum nr 3 również było NAJLEPSZE!
Poniżej zamieszcza­my mate­ri­ał fil­mowy TV Region­al­na.