Wybrano Samorząd Uczniowski i Rzecznika Praw Ucznia

Dnia 22 wrześ­nia 2014 r. w naszej szkole odbyły się demokraty­czne wybo­ry na prze­wod­niczącego Samorzą­du Uczniowskiego. Przez tydzień uczniowie prowadzili kam­panie wybor­cze: między inny­mi  przy­go­towywali i rozwiesza­li plakaty , stworzyli nawet swo­je grupy wspar­cia. W ten sposób zapoz­nawali całą społeczność szkol­ną ze swoi­mi pomysła­mi na samorząd­ność w szkole.

Kandy­datów było 5: Julia Janiszews­ka klasa 3a,Paulina Klisows­ka klasa 3a,Łukasz Przyłuc­ki klas 3a,Karolina Rajko klasa 3b,Michał Reszel kasa 3b.

Pra­wo do głosowa­nia mieli uczniowie z klas I‑III. Prze­wod­niczą­cym Samorzą­du Uczniowskiego została Pauli­na Klisows­ka, wiceprze­wod­niczą­cym –Karoli­na Rajko, zaś sekre­tarzem –Łukasz Przyłuc­ki.

Wszys­tkim obdar­zonym tak wielkim zau­faniem grat­u­lu­je­my i życzymy owoc­nej pra­cy dla dobra naszego gim­nazjum.

Tego samego dnia wybra­no Rzeczni­ka Praw Ucz­nia.
Spośród wszys­t­kich nauczy­cieli najwięk­szą ilość głosów zebrała pani mgr Ane­ta Auguś­cik.

Do pod­sta­wowych zadań Rzeczni­ka należy między inny­mi: kwes­t­ionowanie niewłaś­ci­wych decyzji prawnych doty­czą­cych ucz­nia, gro­madzenia doku­men­tacji o przy­pad­kach łama­nia jego praw, uświadomie­nie poszanowa­nia praw i god­ności uczniów oraz pra­cown­ików szkoły.