Otwarcie boiska ze sztuczną nawierzchnią

11 październi­ka 2014 r. otwar­ciu nowo wybu­dowanego boiska towarzyszyła inau­gu­rac­ja Żarskiej Olimpiady Młodzieży w roku szkol­nym 2014/2015 i rozpoczę­cie real­iza­cji dofi­nan­sowanego przez Min­is­terst­wo Spraw Wewnętrznych pro­jek­tu pn. „W kibi­cow­a­niu łączymy pokole­nia”.
Na kwad­rans przed rozpoczę­ciem murawa boiska zapełniła się dzieć­mi i ich rodz­i­na­mi oraz zapros­zony­mi gość­mi. Na wszys­t­kich czekało mnóst­wo wrażeń i świet­nej zabawy. Pier­wszym punk­tem pro­gra­mu był bar­wny korowód złożony z wszys­t­kich szkół i przed­szkoli z terenu Gminy Żary o sta­tusie miejskim i pokaz tań­ca wraz z wyczy­na­mi akro­baty­czny­mi przy­go­towany­mi przez uczniów z Gim­nazjum nr 3 w Żarach.
Duże emoc­je wzbudz­iła konkurenc­ja  pn. „Turniej rodzin”, w którym wzięli udzi­ał uczniowie, ich rodz­ice i rodzeńst­wo.
Po raz pier­wszy w Żarach zgro­mad­zona pub­liczność miała okazję podzi­wiać pokaz freestyle’u piłką do pił­ki nożnej prezen­towany przez Mis­trza Świa­ta we freestyle’u Krzyszto­fa Golonkę. Młodzi piłkarze mogli sko­rzys­tać z warsz­tatów freestyle’u. Bur­mistrz Mias­ta Żar Wacław Macius­zonek wręczył nagrody dla sportow­ców za wysok­ie wyni­ki sportowe we współza­wod­nictwie kra­jowym lub między­nar­o­dowym.
Wszyscy uczest­ni­cy imprez mogli spróbować dar­mowej fasol­ki po bre­tońsku, dzieci mogły uraczyć się watą cukrową, pop-cornem oraz sprawdz­ić swo­je możli­woś­ci na trójwymi­arowych symu­la­torach jazdy czy dmuchanej are­nie sportowej z torem przeszkód.
Szczegól­ną chwilą dla  każdego kibi­ca było odczy­tanie lis­tu od Preze­sa Pol­skiego Związku Pił­ki Nożnej – Zbig­niewa Boń­ka.

źródło:
www.zary.pl
www.telewizjazary.pl