Dzień Edukacji Narodowej 2014

Świę­to Edukacji Nar­o­dowej, obchod­zone co roku przez 650 tysię­cy nauczy­cieli, ped­a­gogów i wychowaw­ców. Dzień ustanowiony został w 1972 roku – data 14 październi­ka upamięt­nia pow­stanie Komisji Edukacji Nar­o­dowej w 1773 roku. Jest powszech­nie obchod­zony we wszys­t­kich insty­tuc­jach związanych z oświatą – zwłaszcza w szkołach. W dowód wdz­ięcznoś­ci za trud włożony w nauczanie pedagodzy obdarowywani są kwiata­mi i drob­ny­mi upominka­mi. To również okaz­ja do wyróżnienia najbardziej zasłużonych pra­cown­ików – tego dnia Min­is­ter Edukacji Nar­o­dowej wręcza nauczy­cielom Krzyże Zasłu­gi, medale oraz nagrody za osiąg­nię­cia dydak­ty­czno-wychowaw­cze. Świę­to nauczy­cieli obchod­zone jest w więk­szoś­ci państw na świecie, w różne dni. Są oni wszak jed­ną z najliczniejszych grup zawodowych na świecie


źródło: telewizjazary.pl

ZDJĘCIA Z ROZDANIA NAGRÓD BURMISTRZA MIASTA ŻARY

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA PRACOWNIKÓW GIMNAZJUM NR 3 W ŻARACH
Z OKAZJI ŚWIĘTA EDUKACJI NARODOWEJ

NAGRODA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ
Dar­iusz Wisz
NAGRODA KURATORA OŚWIATY
Robert Czepińs­ki
MEDAL KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ
Kami­la Olczyk
Mał­gorza­ta Merk

NAGRODA BURMISTRZA MIASTA ŻARY
Jacek Olczyk
Ewa Ryczek
Danu­ta Paciorek
Krzysztof Paciorek
Piotr Boch­enek
Tomasz Chmielews­ki
NAGRODA DYREKTORA SZKOŁY
Ane­ta Auguś­cik
Ewa Drążkiewicz
Euge­niusz Gabas
Graży­na Kra­jzewicz
Edy­ta Lachows­ka
Wio­let­ta Łab­ul
Mał­gorza­ta Matkows­ka
Urszu­la Malar­czyk
Mał­gorza­ta Merk
Kami­la Olczyk
Izabela Par­ty­ka
Andrzej Siwik
Woj­ciech Świd­kiewicz
Elż­bi­eta Gór­ka
Bea­ta Kla­ja
Joan­na Nowak
Ryszard Drzewiec­ki
Alfred Mikoś
Ali­na Bry­jak
Ali­na Grochal­s­ka