Srebro dla programistów

W sobotę 18 październi­ka w Gim­nazjum nr 2 w Żarach odbyła się 14-ta Gim­naz­ja­da Infor­maty­cz­na. Bard­zo dobrze zaprezen­towali się pro­gramiś­ci z naszej szkoły. Druży­na Gim­nazjum nr 3 w składzie Sła­womir Koro­cho­da i Sebas­t­ian Oleś zajęła drugie miejsce niez­nacznie ule­ga­jąc ekip­ie z Bieniowa. Za przy­go­towanie uczniów odpowiadał nauczy­ciel infor­maty­ki, Tomasz Chmielews­ki. Serdecznie grat­u­lu­je­my.