Wystawa prac Stanisława Antosza

W dniu 22 październi­ka 2014 r. uczniowie Gim­nazjum nr 3 obe­jrzeli wys­tawę obrazów Stanisława Antosza pt. „Wys­tawa, której nie było”. Dwadzieś­cioro uczniów naszej szkoły wraz z opiekunem świ­etl­i­cy panią Edytą Lachowską podzi­wiało prace żarskiego malarza prezen­towane w Salonie Wys­taw Artysty­cznych.

Stanisław J. Antosz urodz­ił się 20 VI 1949 r. w Bogus­zowie-Gor­cach koło Wałbrzy­cha. Dziecińst­wo spędz­ił we Francji. W lat­ach 1967–1972 stu­diował na Uni­w­er­syte­cie Wrocławskim his­torię sztu­ki. Potem, w lat­ach 1972–1977 stu­diował w PWSSP. Należał do twór­ców Galerii Sztu­ki Najnowszej. Z Katarzy­na Chierowską tworzył duet ANTOSZ & ANDZIA, należał do pio­nierów twór­c­zoś­ci związanej z fotografią i filmem. W 1978 r. zamieszkał w Zielonej Górze, trzy lata później przeniósł się do Żar. Od tego cza­su poświę­cił się przede wszys­tkim malarst­wu, nie stron­ił jed­nak od rysunku i ilus­tracji książkowej. Uczest­niczył w licznych plen­er­ach w Polsce i za granicą. Zmarł 10 IX 2004 r.