Wystawa prac Stanisława Antosza

W dniu 22 października 2014 r. uczniowie Gim­nazjum nr 3 obe­jrzeli wys­tawę obrazów Stanisława Antosza pt. „Wys­tawa, której nie było”. Dwadzieś­cioro uczniów naszej szkoły wraz z opiekunem świ­etl­icy panią Edytą Lachowską podzi­wiało prace żarskiego malarza prezen­towane w Salonie Wys­taw Artystycznych.

Stanisław J. Antosz urodził się 20 VI 1949 r. w Boguszowie-Gorcach koło Wałbrzy­cha. Dzieciństwo spędził we Francji. W lat­ach 1967–1972 stu­diował na Uni­w­er­syte­cie Wrocławskim his­torię sztuki. Potem, w lat­ach 1972–1977 stu­diował w PWSSP. Należał do twór­ców Galerii Sztuki Najnowszej. Z Katarzyna Chierowską tworzył duet ANTOSZ & ANDZIA, należał do pio­nierów twór­c­zości związanej z fotografią i filmem. W 1978 r. zamieszkał w Zielonej Górze, trzy lata później przeniósł się do Żar. Od tego czasu poświę­cił się przede wszys­tkim malarstwu, nie stronił jed­nak od rysunku i ilus­tracji książkowej. Uczest­niczył w licznych plen­er­ach w Polsce i za granicą. Zmarł 10 IX 2004 r.