Uroczyste podsumowanie Lubuskiej Olimpiady Młodzieży

16 listopa­da 2014r. w sali wid­owiskowej Sulę­cińskiego Ośrod­ka Kul­tu­ry odbyło się uroczyste pod­sumowanie współza­wod­nict­wa sportowego dzieci i młodzieży „Lubuskiej Olimpiady Młodzieży” wojew­ództ­wa lubuskiego za rok szkol­ny 2013/2014.
W poszczegól­nych kat­e­go­ri­ach klasy­fikac­ja wyglą­dała następu­ją­co:

Klasy­fikac­ja gen­er­al­na Szkół Pod­sta­wowych
1. SP Sulecin
2. SP nr.2 Gubin
3. SP nr.8 Żary
4. SP nr.1 Sulechów
5. SP nr.2 Świebodzin
SP Wiech­lice

Klasy­fikac­ja gen­er­al­na Gim­nazjów
1. Gim­nazjum nr.3 Żary
2. Gim­nazjum nr.1 Zielona Góra
3. Zespół Szkół Sulechów
4. Gim­nazjum nr.1 Świebodzin
5. Zespół Szkół Sportowych nr.1 Gorzów Wlkp
Gim­nazjum Sulęcin
Gim­nazjum Babi­most

Klasy­fikac­ja gen­er­al­na szkół pon­adg­im­naz­jal­nych
1. VII LO Zielona Góra
2. Zespół Szkół Pon­adg­im­naz­jal­nych Kros­no Odrza­ńskie
3. Cen­trum Ksz­tałce­nia Zawodowego i Ustaw­icznego Nowa Sól
4. Zespół Szkół Ogól­nok­sz­tałcą­cych Świebodzin
5. Powia­towy Zespół Szkół Tech­nicznych i Zawodowych Świebodzin
6. Zespół Szkół Ogól­nok­sz­tałcą­cych nr.1 Gorzów Wlkp – I LO
7. Liceum Ogól­nok­sz­tałcące Sulęcin
…..
10. Zespół Szkół Liceal­nych i Zawodowych Sulęcin

Klasy­fikac­ja gen­er­al­na miast
1. Zielona Góra m.
2. Gorzów Wielkopol­s­ki m.
3. Żary m.
4. Świebodzin m. i gm.
5. Gubin m.
6. Sulęcin m. i gm.
Szprotawa m. i gm.

Klasy­fikac­ja gen­er­al­na powiatów
1. Żary
2. Zielona Góra – grodz­ki
3. Zielona Góra – ziem­s­ki
4. Gorzów Wlkp. – grodz­ki
5. Kros­no Odrza­ńskie
6. Świebodzin

SZCZEGÓŁOWE PODSUMOWANIE DOSTĘPNE TUTAJ: http://www.szs-lubuskie.pl/?mod=32&ins=1&cid2=0&page=1&id=270&PHPSESSID=81705f32d9156b36b4a3d983eb0b6880

W tym roku orga­ni­za­c­ja posumowa­nia i roz­danie pucharów w zma­gani­ach sportowych przy­padło Sulę­ci­nowi. Nowo wyre­mon­towana sala wid­owiskowa Sulę­cińskiego Ośrod­ka Kul­tu­ry goś­ciła przed­staw­icieli szkół z całego wojew­ództ­wa.

Puchary wręcza­li:
— sekre­tarz gen­er­al­ny Szkol­nego Związku Sportowego Dar­iusz Abra­muk
— prezes SZS „Ziemia Lubus­ka” Zbig­niew Bermes
— członek zarzą­du SZS „Ziemia Lubus­ka” Ryszard Andruszkiewicz
— dwukrot­ny mis­trz olimpi­js­ki i mis­trz świa­ta w wioślarst­wie Tomasz Kuchars­ki
— bur­mistrz Sulęci­na Michał Dep­tuch
— zastęp­ca bur­mistrza Zbig­niew Gru­ca

Wspólne pamiątkowe zdję­cie było ostat­nim akcen­tem pod­sumowa­nia „Lubuskiej Olimpiady Młodzieży”

Uroczyste pod­sumowanie Lubuskiej Olimpiady Młodzieży 2013/2014

źródło: sulecin24.pl