Michał najlepszy w Wojewódzkim Konkursie na prezentację multimedialną.

68 prac z całego woj. lubuskiego wpłynęło na konkurs pn. „Deka­log Przy­jaznego Kibi­ca” oraz 27 na prezen­tację mul­ti­me­di­al­ną pn. „Poko­jowy Kibic”, które zostały zre­al­i­zowane w ramach Wojew­ódzkiego Pro­gra­mu Eduka­cyjno-Wychowaw­czego pn. „Bez­pieczne Gim­nazjum”. Wyso­ki poziom prac przys­porzył nie lada prob­lemów Komisji Konkur­sowej.

Przy­pom­ni­jmy, że celem pier­wszego konkur­su było stworze­nie doku­men­tu mówiącego o praw­idłowych zachowa­ni­ach na imprezach sportowych oraz propagowanie właś­ci­wych postaw widzów pod­czas zawodów sportowych, nato­mi­ast drugiego uwrażli­wie­nie młodzieży, a także całego społeczeńst­wa na prob­lem pseudok­ibiców i prze­mo­cy
na sta­dionach oraz poza nimi.

18 listopa­da br. o godz. 10.00 w siedz­i­bie Komendy Wojew­ódzkiej Policji w Gor­zowie Wlkp., Komis­ja w składzie: Alek­san­dra Klim­czak – Kura­to­ri­um Oświaty w Gor­zowie Wlkp., Tomasz Roszko Fun­dac­ja „Con­tra Crimen” oraz podin­sp. Anna Kołodziejczak – Milews­ka i podin­sp. Anna Księżak – Nowak z Wydzi­ału Prewencji KWP w Gor­zowie Wlkp., oceniła nadesłane na Konkursy prace przyz­na­jąc I, II, III miejsce oraz trzy wyróżnienia.

Oto poszczególne miejs­ca i wyróżnienia:

Konkurs „Deka­log Przy­jaznego Kibi­ca”

I miejsce – Han­na Kułakows­ka z Pub­licznej Szkoły Pod­sta­wowej nr 4 w Żaganiu
– pra­ca pt. „Deka­log Przy­jaznego Kibi­ca”

II miejsce – Julia For­nal z Pub­licznej Szkoły Pod­sta­wowej nr 4 w Żaganiu
– pra­ca pt. „Deka­log Dobrego Kibi­ca”

III miejsce – Pauli­na Mroczkows­ka ze Szkoły Pod­sta­wowej nr 10 w Gor­zowie Wlkp.
– pra­ca pt. „Deka­log Przy­jaznego Kibi­ca”

Wyróżnienia:

– Mela­nia Kacz­marek ze Szkoły Pod­sta­wowej nr 8 w Zielonej Górze.
– Wik­to­ria Lewandows­ka ze Szkoły Pod­sta­wowej nr 2 w Żarach.
– Mał­gorza­ta Chudzik ze Szkoły Pod­sta­wowej nr 2 w Żarach .

Poko­jowy Kibic”

I miejsce – Michał Reszel z Gim­nazjum nr 3 w Żarach
– pra­ca pt. „Kul­tura kibi­cow­a­nia – Fair Play”

II miejsce – Jakub Rew­ers z Gim­nazjum nr 2 w Żarach
– pra­ca pt. „Miłość i wdz­ięczność kibiców”

III miejsce – Alic­ja Helm z Gim­nazjum nr 1 w Kostrzynie n/O.
– pra­ca pt. „Poko­jowy kibic”

Wyróżnienia:

– Mar­ta Naj­da z Gim­nazjum nr 1 w Kostrzynie n/O
– Fil­ip Lewandows­ki z Gim­nazjum nr 1 w Kostrzynie n/O.
– Julia Guźniczak z Gim­nazjum nr 1 w Kostrzynie n/O.

Lau­reaci otrzy­ma­ją dyplomy, gadże­ty pol­i­cyjne, oraz nagrody ufun­dowane przez Fun­dację „Con­tra Crimen”, Kura­to­ri­um Oświaty oraz Wydzi­ał Prewencji KWP w Gor­zowie Wlkp.

Michał przy­go­tował prezen­tację pod opieką nauczy­ciela przed­miotów artysty­cznych Pio­tra Bochen­ka.

więcej na: http://www.lubuska.policja.gov.pl/prewencja/konkursy-rok-szkolny-2014–2015