Olimpiada Zdrowego Stylu Życia, eliminacje szkolne.

20 listopa­da zor­ga­ni­zowana została w szkole Olimpia­da Zdrowego Sty­lu Życia. Uczniowie wykaza­li się duża wiedzą na tem­at praw­idłowego żywienia, chorób zakaźnych i znaczenia wysiłku fizy­cznego na młody orga­nizm. Zwyciężył Michal Reszel z klasy III b, który już w grud­niu będzie reprezen­tował nasze Gim­nazjum na powia­towej olimpiadzie.

WYNIKI KONKURSU:

1 MIEJSCE – Michał Reszel kl.III b

2 MIEJSCE – Grze­gorz Ste­fanow­icz kl.III b

3 MIEJSCE – Anna Radec­ka kl.II a

Orga­ni­za­c­ja konkur­su: Tekla Pawlic­ka – pielęg­niar­ka szkol­na.