Nie chcesz być pytany? Załóż czapkę Mikołaja!

Dla wszys­t­kich, którzy kocha­ją zimę, świętego Mikoła­ja, a  w szczegól­noś­ci prezen­ty, mamy ważne infor­ma­c­je:
• 5 grud­nia 2014 r. (piątek) uczniowie, którzy nie chcą być w tym dniu pytani, muszą mieć pod­czas zajęć na  głowie czap­kę św.  Mikoła­ja;
• Tego samego dnia,  na prz­er­wie po trze­ciej lekcji  (10:35–10:45), ruszy „Lote­ria Mikoła­jkowa”.
Do wygra­nia wiele atrak­cyjnych nagród. Serdecznie zaprasza­my 🙂