Finał gimnazjady w koszykówce

W finale gim­naz­jady w koszyków­ce spotkali się obroń­cy tytułu — Gim­nazjum nr 3 i Gim­nazjum Społeczne. Zde­cy­dowanie sil­niejszą drużyną okaza­ła się nasza szkoła prowad­zona przez Krzyszto­fa Pacior­ka nauczy­ciela wychowa­nia fizy­cznego.

źródło: telewizjazary.pl