Andrzejki

W dniu 28 listopa­da 2014 r. w wig­ilię św. Andrze­ja w bib­liotece i świ­etl­i­cy szkol­nej naszego gim­nazjum został zor­ga­ni­zowany „Salon wróżb”. Uczen­nice klasy III b przy­go­towały wróż­by andrze­jkowe dla dziew­cząt i chłopców. Na prz­erwach uczniowie mogli poz­nać imiona przyszłych ukochanych i zawód, jaki będą wykony­wać . Wróżono z kart, ze szk­lanej kuli, światła świec i papierowego ser­ca.

Uczniowie wiedzieli, że wszys­tkie wróż­by należy trak­tować z przym­roże­niem oka, a najważniejsza jest zabawa i uśmiech na twarzy.