Żyj aktywnie i zdrowo

W naszej szkole real­i­zowany jest pro­jekt w ramach zada­nia z zakre­su admin­is­tracji rzą­dowej” Żyj akty­wnie i zdrowo”. Pro­jekt dofi­nan­sowywany jest ze środ­ków Woje­w­ody Lubuskiego.

W ramach pro­jek­tu odby­wa­ją się w szkole popołud­niowe  zaję­cia:

- nau­ka tań­ca hip-hop

-nau­ka tań­ca break­dance

- zum­ba

- kurs fotograficzny

- kurs z grafi­ki kom­put­erowej

- spotkanie z kos­me­ty­czką

- spotkanie z diete­tykiem

- spotkanie z trenerem indy­wid­u­al­nym nt ćwiczeń na siłowni

 Zaję­cia trwa­ją od od 6 grud­nia do 23 grud­nia.