3 miejsce na Przeglądzie Teatrów Profilaktycznych

16 grud­nia w sali wid­owiskowej “Luna”, gru­pa teatral­na z naszej szkoły „Wesołe Trój­ki” zajęła III miejsce w kat­e­gorii wiekowej — gim­naz­ja na IX Przeglądzie Teatrów Pro­fi­lak­ty­cznych zor­ga­ni­zowanym przez Miejską Komisję Rozwiązy­wa­nia Prob­lemów Alko­holowych w Żarach przy współpra­cy Żarskiego Domu Kul­tu­ry. „Wesołe Trój­ki” w składzie : Maja Grześków, Oli­wia Kli­mas, Pauli­na Powęs­ka, Alek­san­dra Gier­acz, Pauli­na Macierzyńs­ka, Natalia Piechoc­ka, Anna Gielicz, Joan­na Karolewicz, Domini­ka Lubańs­ka, Mateusz Hamer­la, Paweł Kam­zol, Grze­gorz Litkowiec, Sebas­t­ian Oleś, Wik­tor Grabowiec­ki, Michał Nowakows­ki i Bartłomiej Olszews­ki zaprezen­towały spek­takl pro­fi­lak­ty­czny pt. „Wol­ność bez narko­tyków”. Autorem sce­nar­iusza jest pani Urszu­la Malar­czyk. Grupę teatral­ną przy­go­towały pani Urszu­la Malar­czyk i pani Edy­ta Lachows­ka.

Celem przeglą­du była pop­u­laryza­c­ja wśród dzieci i młodzieży, poprzez formy teatralne wiedzy o zdrowym try­bie życia, pro­mowanie aser­ty­wnej postawy wobec współczes­nych zagrożeń ze szczegól­nym uwzględ­nie­niem prob­lematy­ki uza­leżnień od alko­holu, narko­tyków i środ­ków psy­choak­ty­wnych.

3 miejsce na Przeglądzie Teatrów Pro­fi­lak­ty­cznych