3 miejsce na Przeglądzie Teatrów Profilaktycznych

16 grud­nia w sali wid­owiskowej “Luna”, grupa teatralna z naszej szkoły „Wesołe Trójki” zajęła III miejsce w kat­e­gorii wiekowej — gim­nazja na IX Przeglądzie Teatrów Pro­fi­lak­ty­cznych zor­ga­ni­zowanym przez Miejską Komisję Rozwiązy­wa­nia Prob­lemów Alko­holowych w Żarach przy współpracy Żarskiego Domu Kul­tury. „Wesołe Trójki” w składzie : Maja Grześków, Oli­wia Kli­mas, Paulina Powęska, Alek­san­dra Gier­acz, Paulina Macierzyńska, Natalia Piechocka, Anna Gielicz, Joanna Karolewicz, Dominika Lubańska, Mateusz Hamerla, Paweł Kam­zol, Grze­gorz Litkowiec, Sebas­t­ian Oleś, Wik­tor Grabowiecki, Michał Nowakowski i Bartłomiej Olszewski zaprezen­towały spek­takl pro­fi­lak­ty­czny pt. „Wol­ność bez narko­tyków”. Autorem sce­nar­iusza jest pani Urszula Malar­czyk. Grupę teatralną przy­go­towały pani Urszula Malar­czyk i pani Edyta Lachowska.

Celem przeglądu była pop­u­laryza­cja wśród dzieci i młodzieży, poprzez formy teatralne wiedzy o zdrowym try­bie życia, pro­mowanie aser­ty­wnej postawy wobec współczes­nych zagrożeń ze szczegól­nym uwzględ­nie­niem prob­lematyki uza­leżnień od alko­holu, narko­tyków i środ­ków psychoaktywnych.

3 miejsce na Przeglądzie Teatrów Profilaktycznych