Powiatowy Festiwal Kolęd i Pastorałek Żary 2015

We wtorek 20 sty­cz­nia 2015 roku w sali kon­cer­towej Państ­wowej Szkoły Muzy­cznej I stop­nia w Żarach odbył się Powia­towy Fes­ti­wal Kolęd i Pas­torałek zor­ga­ni­zowany przez Łuży­ckie Sto­warzysze­nie Artysty­czno – Kul­tur­alne „Żaranin”, Starostwo Powia­towe oraz Urząd Miejski w Żarach. Na sce­nie zaprezen­towało się 60 solistów i solis­tek w pię­ciu kat­e­go­ri­ach wiekowych : przed­szkola, szkoły pod­sta­wowe, gim­nazja oraz szkoły pon­adg­im­naz­jalne. Naszą szkołę w kat­e­gorii gim­nazjum reprezen­towała Paulina Klisowska, która po bardzo ład­nym wyko­na­niu kolędy „Jezus malusieńki” została jedną z trzech lau­re­atek w tej kat­e­gorii wiekowej. Grat­u­lu­jemy Paulinie i życzymy sukcesów w kole­jnych konkur­sach i festiwalach.

Powia­towy Fes­ti­wal Kolęd i Pas­torałek Żary 2015

 foto: własne / facebook.com