Nikolas na wojewódzkich

Niko­las Wołek kl. 3b  zak­wal­i­fikował się do wojew­ódzkiego eta­pu konkur­su z języ­ka ang­iel­skiego, orga­ni­zowanego przez Kura­to­ri­um Oświaty. Do rejonu przeszedł z drugim wynikiem, wśród wszys­t­kich zak­wal­i­fikowanych.

2014-06-07 16.59.31