Lekcja religii z siostrą Agnieszką

Dnia 02-02-2015 r. w  dzień który poświę­cony jest życiu kon­sekrowane­mu uczniowie naszej szkoły  w ramach lekcji religii mieli możli­wość spotka­nia z s. Agnieszką Lam­pasi­ak z Zielonej Góry, ze zgro­madzenia Sióstr Mis­jonarek Chrys­tusa Króla dla Polonii Zagranicznej. Sios­tra Agniesz­ka  prowadz­iła zaję­cia dla uczniów, w cza­sie których opowiadała o pra­cy Sióstr w Polsce oraz poza grani­ca­mi naszego kra­ju. To już kole­jne spotkanie naszej młodzieży z Sios­tra­mi Mis­jonarka­mi w ramach roku życia kon­sekrowanego.  Dziew­czę­ta do tej pory  uczest­niczyły w skupi­e­niu w Zielonej Górze, następ­nie w grud­niu przeży­wały rekolekc­je w Poz­na­niu. Kole­jny wyjazd to rekolekc­je w cza­sie ferii,  w których będzie uczest­niczyło 5 dziew­cząt z naszej szkoły. Spotka­nia i wyjazdy orga­nizu­je pani Ane­ta Auguś­cik.

więcej zdjęć zna­jdziesz: TUTAJ

12022015_1200