Tłusty Czwartek

Dnia 12 lutego 2015 r. w bib­liotece i świ­etl­i­cy szkol­nej została zor­ga­ni­zowana przez panią Urszulę Malar­czyk i panią Edytą Lachowską Tłus­toczwartkowa Kaw­iaren­ka Walen­tynkowa. Pyszne wyp­ie­ki przy­go­towali przed­staw­iciele Samorzą­du Uczniowskiego z klasy IIIb i IIIf. Odwiedza­ją­cy, przy słod­koś­ci­ach, przy­go­towywali kart­ki walen­tynkowe korzys­ta­jąc z zasobów bib­liote­ki. Moż­na było również wesprzeć akcję “Wyślij pącz­ka do Afry­ki” prowad­zoną przez księdza Woj­ciecha Woźnego i kat­e­chetkę panią Anetę Auguś­cik.

Tłusty Czwartek