Pierwsze miejsce na pożarniczych

Wik­to­ria Sew­eryn, uczen­ni­ca trze­ciej klasy Gim­nazjum nr 3 w Żarach, wygrała elim­i­nac­je miejskie Ogólnopol­skiego Konkur­su Młodzież Zapo­b­ie­ga Pożarom.

Konkurs odbył się 11 mar­ca 2015 w Szkole Pod­sta­wowej nr 5 w Żarach, w którym wzięły udzi­ał wszys­tkie żarskie szkoły pod­sta­wowe i gim­naz­ja.

W kat­e­gorii wiekowej „gim­nazjum” żarską trójkę reprezen­towała Alek­san­dra Bulak i Wik­to­ria Sew­eryn. Bezkonkuren­cyj­na okaza­ła się Wik­to­ria, która bezprob­le­mowo napisała test wiedzy pożar­niczej, pier­wszej pomo­cy oraz była najlepiej przy­go­towana w odpowiedzi­ach ust­nych.

- Sukces Wik­torii to sukces obu uczen­nic. Obie dziew­czyny, od trzech lat ciężko przy­go­towu­ją się do tego konkur­su, który tem­aty­cznie jest bard­zo trud­ny i tak naprawdę doty­czy osób intere­su­ją­cych się pożar­nictwem – opowia­da nauczy­ciel Gim­nazjum nr 3, Tomasz Chmielews­ki, który przy­go­towu­je do konkur­su – Pier­wsze miejsce i awans na powiaty to z pewnoś­cią zwieńcze­nie wielo­let­niej pra­cy i dodatkowa motywac­ja. Wik­to­ria dzisi­aj wygrała, jed­nak już sam udzi­ał w tym konkur­sie jest dużym sukce­sem – kończy.

Dla zwycięzców czekały atrak­cyjne nagrody. 1 miejsce tablet i dla szkół sprzęt sportowy oso­biś­cie wręczyła Bur­mistrz Mias­ta Żary Danu­ta Madej.

zobacz zdję­cia: TUTAJ

11032015_1300