Pierwsze miejsce na pożarniczych

Wik­to­ria Sew­eryn, uczen­nica trze­ciej klasy Gim­nazjum nr 3 w Żarach, wygrała elim­i­nacje miejskie Ogólnopol­skiego Konkursu Młodzież Zapo­b­iega Pożarom.

Konkurs odbył się 11 marca 2015 w Szkole Pod­sta­wowej nr 5 w Żarach, w którym wzięły udział wszys­tkie żarskie szkoły pod­sta­wowe i gimnazja.

W kat­e­gorii wiekowej „gim­nazjum” żarską trójkę reprezen­towała Alek­san­dra Bulak i Wik­to­ria Sew­eryn. Bezkonkuren­cyjna okazała się Wik­to­ria, która bezprob­le­mowo napisała test wiedzy pożar­niczej, pier­wszej pomocy oraz była najlepiej przy­go­towana w odpowiedzi­ach ustnych.

- Sukces Wik­torii to sukces obu uczen­nic. Obie dziew­czyny, od trzech lat ciężko przy­go­towują się do tego konkursu, który tem­aty­cznie jest bardzo trudny i tak naprawdę doty­czy osób intere­su­ją­cych się pożar­nictwem – opowiada nauczy­ciel Gim­nazjum nr 3, Tomasz Chmielewski, który przy­go­towuje do konkursu – Pier­wsze miejsce i awans na powiaty to z pewnoś­cią zwieńcze­nie wielo­let­niej pracy i dodatkowa motywacja. Wik­to­ria dzisiaj wygrała, jed­nak już sam udział w tym konkur­sie jest dużym sukce­sem – kończy.

Dla zwycięzców czekały atrak­cyjne nagrody. 1 miejsce tablet i dla szkół sprzęt sportowy oso­biś­cie wręczyła Bur­mistrz Miasta Żary Danuta Madej.

zobacz zdję­cia: TUTAJ

11032015_1300