Zaćmienie Słońca

Dnia 20 mar­ca uczniowie naszego gim­nazjum pod opieką nauczy­ciela fizy­ki Jolan­ty Zabawy oglą­dali zaćmie­nie Słoń­ca przy pomo­cy teleskopu z fil­trem oraz przez szy­b­ki spawal­nicze. Pod­czas zaćmienia, które nastąpiło o godzinie 9:39 a punkt kul­mi­na­cyjny był o 10:50, uczniowie odczuli wyraźne ochłodze­nie oraz spadek jas­noś­ci widocznoś­ci. Tele­fon­a­mi zaopa­tr­zony­mi w aparaty fotograficzne uwiecz­niali zjawisko metodą prób i błędów, ponieważ astro­fo­tografia to trud­na rzecz dla ama­torów. Jak widać sporo zdjęć udało się uczniom wykon­ać praw­ie pro­fesjon­al­nie. Kole­jne zaćmie­nie widoczne z Pol­s­ki dopiero 20 czer­w­ca 2021 i to bard­zo małe. Komu udało się obe­jrzeć w ten piątek zaćmie­nie doświad­czył niepow­tarzal­nego zjawiska przez najbliższe 100 lat. Szyku­je­my się ter­az na oglą­danie tar­czy Księży­ca. Na szczęś­cie Księżyc moż­na oglą­dać częś­ciej. Najbliższe zaćmie­nie Księży­ca w Polsce widoczne będzie już w sobotę 4 kwiet­nia 2015. Drugie całkowite zaćmie­nie Księży­ca 2015 przy­pa­da dopiero w poniedzi­ałek 28 wrześ­nia.

ZAĆMIENIE SŁOŃCA