Zawody pływackie

Tegoroczne zawody pływack­ie szkół gim­naz­jal­nych odbyły się 19 mar­ca. Były to zawody drużynowe i nasza szkoła zajęła dwa 4 miejs­ca, tj. :w kat­e­gorii dziew­cząt i w kat­e­gorii chłopców. Indy­wid­u­al­nie kilko­ro uczniów z naszej ekipy odniosło wysok­ie wyniki:Kamila Skałac­ka III m w kraulu, Joan­na Karolewicz III m w kraulu na grz­biecie, Rafał Drzewińs­ki III m w sty­lu klasycznym(żabka), Julia Janiszews­ka Vm w sty­lu klasy­cznym (żab­ka) i Natalia Leszczyńs­ka Vm w kraulu na grz­biecie. Oprócz wymienionych uczniów w zawodach star­towali również Sara Jas­trzęb­s­ka , Maciej Zabawa, Kamil Mańkiewicz, Kacper Łyskaw­ińs­ki, Piotr Grochal­s­ki. Wszyscy bard­zo się starali.   Grat­u­lu­je­my i życzymy dal­szych sukcesów.

Digital StillCamera