Wygrali Miejskie Finały w BwRD

Druży­na Gim­nazjum nr 3 w składzie: Sebas­t­ian Gubała, Mateusz Hamer­la i Mateusz Kostec­ki wygrali elim­i­nac­je miejskie Ogólnopol­skiego Konkur­su Bez­pieczeńst­wo w Ruchu Dro­gowym. Nagrodę indy­wid­u­al­ną otrzy­mał Sebas­t­ian Gubała jako najlep­szy uczest­nik konkur­su. Reprezen­tację szkoły przy­go­tował Tomasz Chmielews­ki.

Gospo­darzem tegorocznych zma­gań w Miejs­kich Finałach Bez­pieczeńst­wa w Ruchu Dro­gowym, jak co roku, była Szkoła Pod­sta­wowa Nr 8. Uczniowie szkół pod­sta­wowych i gim­nazjów w zespołach trzy i czteroosobowych rywal­i­zowali ze sobą w teś­cie wiedzy, na miasteczku ruchu dro­gowego, na torze przeszkód oraz mogli wykazać się wiedzą z zakre­su pier­wszej pomo­cy. Stawką konkur­su był nie tylko awans drużyny na finały powia­towe, ale również wartoś­ciowe nagrody indy­wid­u­alne, nagrody dla nauczy­cieli-opiekunów oraz dla szkół. Drużynowo zwyciężyły odpowied­nio: Szkoła Pod­sta­wowa Nr 8 oraz Gim­nazjum Nr 3, nato­mi­ast indy­wid­u­al­ny­mi zwycięz­ca­mi byli: Dami­an Kłos — Szkoła Pod­sta­wowa Nr 8 oraz Sebas­t­ian Gubała – Gim­nazjum Nr 3.

Grat­u­lu­je­my zwycięz­com i życzymy dal­szych sukcesów.

ZOBACZ ZDJĘCIA