Wygrali Miejskie Finały w BwRD

Drużyna Gim­nazjum nr 3 w składzie: Sebas­t­ian Gubała, Mateusz Hamerla i Mateusz Kostecki wygrali elim­i­nacje miejskie Ogólnopol­skiego Konkursu Bez­pieczeństwo w Ruchu Dro­gowym. Nagrodę indy­wid­u­alną otrzy­mał Sebas­t­ian Gubała jako najlep­szy uczest­nik konkursu. Reprezen­tację szkoły przy­go­tował Tomasz Chmielewski.

Gospo­darzem tegorocznych zma­gań w Miejs­kich Finałach Bez­pieczeństwa w Ruchu Dro­gowym, jak co roku, była Szkoła Pod­sta­wowa Nr 8. Uczniowie szkół pod­sta­wowych i gim­nazjów w zespołach trzy i czteroosobowych rywal­i­zowali ze sobą w teś­cie wiedzy, na miasteczku ruchu dro­gowego, na torze przeszkód oraz mogli wykazać się wiedzą z zakresu pier­wszej pomocy. Stawką konkursu był nie tylko awans drużyny na finały powia­towe, ale również wartoś­ciowe nagrody indy­wid­u­alne, nagrody dla nauczycieli-opiekunów oraz dla szkół. Drużynowo zwyciężyły odpowied­nio: Szkoła Pod­sta­wowa Nr 8 oraz Gim­nazjum Nr 3, nato­mi­ast indy­wid­u­al­nymi zwycięz­cami byli: Damian Kłos — Szkoła Pod­sta­wowa Nr 8 oraz Sebas­t­ian Gubała – Gim­nazjum Nr 3.

Grat­u­lu­jemy zwycięz­com i życzymy dal­szych sukcesów.

ZOBACZ ZDJĘCIA