3 miejsce na powiatach z BwRD

Uczniowie Gim­nazjum nr 3 zajęli III miejsce Powia­towym Turnieju Bez­pieczeńst­wa w Ruchu Dro­gowym. Drużynę reprezen­towali: Mateusz Kostec­ki, Mateusz Hamer­la i Sebas­t­ian Gubała. Uczniów przy­go­tował Pan Tomasz Chmielews­ki.

Polic­jan­ci Wydzi­ału Ruchu Dro­gowego z Komendy Powia­towej Policji w Żarach przeprowadzili Turniej Bez­pieczeńst­wa w Ruchu Dro­gowym w, którym uczest­niczyli uczniowie pod­stawówek i gim­nazjów z całego powiatu żarskiego.

Turniej odbył się w Zes­pole Szkół Samo­chodowych w Żarach przy ul. 9 Maja, a zor­ga­ni­zowany został przez Pol­s­ki Związek Motorowy, Sto­warzysze­nie Edukac­ja i Tech­ni­ka, Wydzi­ał Ruchu Dro­gowego KPP Żary oraz Zespół Szkół Samo­chodowych w Żarach.

W środę /29.04/ w zma­gani­ach wzięli udzi­ał uczniowie szkół pod­sta­wowych, w czwartek /30.04/ uczniowie gim­nazjów. Zawod­ni­cy uczest­niczyli w kilku konkurenc­jach. Najpierw rozwiązy­wali test wiedzy, który zaw­ier­ał pyta­nia doty­czące zna­jo­moś­ci znaków i przepisów ruchu dro­gowego, następ­nie wykony­wali zada­nia prak­ty­czne doty­czące udziela­nia pier­wszej pomo­cy. Kole­jnym etapem było poko­nanie toru przeszkód oraz prze­jazd przez miasteczko ruchu dro­gowego. Poziom przy­go­towa­nia uczest­ników do zawodów jak co roku był bard­zo wyso­ki.

W klasy­fikacji drużynowej szkół pod­sta­wowych wygrała Szkoła Pod­sta­wowa nr 1 z Lub­s­ka, a w klasy­fikacji indy­wid­u­al­nej I miejsce zajął Mar­cel Fałek również z SP 1 w Lub­sku.

W klasy­fikacji drużynowej szkół gim­naz­jal­nych I miejsce przy­padło Niepub­liczne­mu Gim­nazjum z Lub­s­ka, a I miejsce w klasy­fikacji indy­wid­u­al­nej zajął Jakub Kret również z tego gim­nazjum.

Zwycięskie drużyny będą reprezen­towały powiat żars­ki na szczeblu wojew­ódzkim w Gor­zowie Wlkp.

Każdy z uczest­ników otrzy­mał nagrodę.