Nasi uczniowie Mistrzami Polski!

Ogromne grat­u­lac­je dla chłopców z kl. III d i IId (Daw­i­da Bielick­iego, Michała Karpińskiego, Igo­ra Mroza, Michała Now­ick­iego, Domini­ka i Jaku­ba Paw­ińs­kich, Bar­tosza Sitko, Adri­ana Szk­larza, Arka­diusza Szkud­lar­ka, Jaku­ba Koczana i Radosława Sku­bińskiego), którzy w dni­ach 20 — 24 maja 2015r. god­nie reprezen­towali Gim­nazjum Nr 3, UKS Chromik Żary oraz nasze mias­to na Mis­tr­zost­wach Pol­s­ki w Koszyków­ce Kade­tów U16 w Radomiu, gdzie zdobyli zło­ty medal. Cała szkoła jest dum­na z Waszego wielkiego osiąg­nię­cia, jakim jest Mis­tr­zost­wo Pol­s­ki. Dzięku­je­my i życzymy dal­szych sukcesów!!

Dyrekc­ja, grono ped­a­gog­iczne, pra­cown­i­cy
i uczniowie Gim­nazjum Nr 3 w Żarach

IMG_0898bbb