Kiermasz podręczników

Infor­mu­jemy, że kier­masz uży­wanych podręczników w naszej szkole odbędzie się dnia 24 czer­wca 2014 roku (środa) w gabinecie nr 4 w godz­i­nach od 09:00 do 13:00.  Ze względu na to, że od roku szkol­nego 2015/2016 w klasach pier­wszych gim­nazjum będą obow­iązy­wały dar­mowe podręczniki, sprzedawać można tylko książki do klasy drugiej i trze­ciej. Nie doty­czy to podręczników do religii 😉
Instrukcja dla uczniów, którzy chcą sprzedać swoje książki na kier­maszu:
1.    Przy­go­tować książki (sprawdzić aktu­al­ność podręczników z listą dostępną na stronie inter­ne­towej szkoły, wymazać wypełnione zada­nia, powycią­gać karteczki itp.).
2.    Pobrać, wydrukować oraz praw­idłowo i czytel­nie wypełnić listę podręczników dostępną w pliku PDF poniżej.
3.    Pro­ponowaną  cenę książki należy umieś­cić na wydrukowanej liś­cie (dłu­gopisem) oraz na książce ( ołówkiem).
4.    Przynieść  książki wraz z listą do gabi­netu nr 30 (do p. Anety Auguś­cik) lub 31 (do p. Magdy Kińskiej)  do dnia 19 czer­wca.
5.    Po odbiór pieniędzy prosimy zgłaszać się  25 czer­wca (czwartek) w godz­i­nach 9:00 – 13:00  do gabi­netu nr 4. Jeżeli ktoś nie odbierze pieniędzy w wyz­nac­zonym ter­minie, zostaną one przekazane na Samorząd Uczniowski !!!

Wszel­kich infor­ma­cji udziela pani Aneta Auguś­cik oraz pani Magda Kińska.
Serdecznie zapraszamy

kier­masz lista