3c i 3e w Parku Mużakowskim

11 czer­w­ca 2015r uczniowie klas 3c i 3e prze­by­wali na wycieczce w Parku Mużakowskim położonym nad Nysą Łuży­cką i wpisanym na Listę Świa­towego Dziedz­ict­wa UNESCO. Wyjazd dał nam możli­wość zapoz­na­nia się z bogactwem kul­tur­owym i przy­rod­niczym założe­nia parkowego i porów­na­nia wiado­moś­ci zebranych wcześniej  z infor­ma­c­ja­mi przekazany­mi przez prze­wod­ników pod­czas wspól­nego spaceru oraz w trak­cie rozwiązy­wa­nia zadań z zeszy­tu eduka­cyjnego. Zada­nia doty­czyły his­torii parku, położe­nia geograficznego, oraz roślin­noś­ci wys­tępu­jącej na tym tere­nie. Nie zabrakło również zadań wyma­ga­ją­cych umiejęt­noś­ci komu­nikowa­nia się w języku niemieckim, umiejęt­noś­ci współpra­cy w grupie i pra­cy z aparata­mi naty­ch­mi­as­towy­mi. Za przy­jem­nie spęd­zony dzień dzięku­je­my pra­cown­ikom Pra­cowni Terenowej NID w Łękni­cy.

[ZOBACZ ZDJĘCIA]