Uzależnieniom mówimy Nie

Wyni­ki konkur­su plas­ty­cznego  “Uza­leżnieniom mówimy nie”.
Komis­ja w składzie : Mał­gorza­ta Merk, Tekla Pawlic­ka, Kari­na Sys­ka, Jolan­ta Zabawa ustal­iła :
I miejsce : Michał Bort­nik, Sła­womir Koro­cho­da
II miejsce : Alek­san­dra Żywicz­ka
III miejsce : Julia Matrunionek i Julia Niedziela.
IV  miejsce Alek­san­dra Sza­farow­icz.

Prace plas­ty­czne zostana wyko­rzys­tane pod­czas hap­peningu zor­ga­ni­zowanego przez Miejską Komisję Rozwiazy­wa­nia Prob­lemów Alko­holowych dn. 19.06.2015r a nastep­nie zaprezen­towane w holu szkoły.