Szlakiem żarskich zabytków

Dnia 2 czer­w­ca 2015 roku uczniowie klasy drugich Gim­nazjum nr 3 wybrali się na wycieczkę po Żarach. Wyruszyliśmy o 9:50, a naszym prze­wod­nikiem był his­to­ryk region­al­ista pan Rafał Szym­czak                  

Zwiedzanie rozpoczęliśmy od krótkiego zary­su his­to­rycznego o wyrobach ceram­icznych na tere­nie Żar. Dowiedzieliśmy się o dawniejszych połączeni­ach kole­jowych i zmi­anach wyglą­du obec­nej stacji. Następ­nie przes­zliśmy ulicą Bucz­ka, która wcześniej nosiła nazwę Bahn­hof StraBe, na której mieś­cił się Bahn­hof Hotel. Podzi­wial­iśmy fasadę Miejskiej Bib­liote­ki Pub­licznej, która pow­stała 25 sty­cz­nia 1947 r. Naj­ciekawszym punk­tem okazał się budynek z napisem Hohen­zollern, który mieś­ci się przy ul. Wrocławskiej i który dawniej pełnił funkcję kaw­iarni pod nazwą Hohen­zollern Cafe. Oglą­dal­iśmy Koś­ciół Najświęt­szego Ser­ca Pana Jezusa pochodzą­cy z przeło­mu XIIIXVI w. Dowiedzieliśmy się, że w miejs­cu dzisiejszej restau­racji „Lew” zna­j­dowała się apte­ka. Podzi­wial­iśmy ratusz  z pięknym rene­san­sowym por­talem. Zmierza­jąc do ostat­niego punk­tu wyciecz­ki mieliśmy okaz­je podzi­wiać stare kamienicz­ki. Na koniec dotar­liśmy do redakcji Gaze­ty i Telewiz­ji Region­al­nej. Widzieliśmy z bliska pracę redak­to­ra, oper­a­to­ra i spik­era. Była to świet­na okaz­ja do udzie­le­nia wywiadu i zaprezen­towa­nia prog­nozy przez uczest­ników wyciecz­ki. W wiec­zornym wyda­niu Telewiz­ji moż­na było podzi­wiać nasze ora­torskie zma­gania.      

Wyciecz­ka spełniła nasze oczeki­wa­nia. Wszyscy odnieśliśmy się do niej nie tylko jako rekrea­cyjne spędze­nie cza­su, ale również jako źródła wiedzy o naszym region­ie.

[ZOBACZ ZDJĘCIA]