I Polsko — Niemieckie Warsztaty Tańca Współczesnego

W dni­ach 20–21 sierp­nia 2015 w hali sportowej Gim­nazjum nr 3 odbyły się I pol­sko-niemieck­ie warsz­taty tań­ca współczes­nego. Orga­ni­za­torem imprezy był Klub Tań­ca Sportowego „Piruet” oraz Gim­nazjum nr 3 w Żarach.

Zaję­cia prowadz­iły zawodowe tancer­ki Wrocławskiego Teatru Muzy­cznego „Capi­tol” pani Maja Lewic­ka i Boże­na Bukows­ka. Przez dwa dni przekazy­wały swo­ją wiedzę młodym adep­tkom tań­ca.        

W imprezie wzięły udzi­ał dziew­czę­ta z zespołów tanecznych prowad­zonych przez panią Kamilę Olczyk w Gim­nazjum nr 3 oraz ŻDK i gru­pa młodych tancerek z Weis­s­was­er.

Warsz­taty były finan­sowane z Pol­sko-Niemieck­iej Współpra­cy Młodzieży Eurore­gion Spre­wa-Nysa-Bóbr. Oprócz pro­fesjon­al­nych zajęć tanecznych zad­bano o inte­grację pomiędzy młodzieżą pol­ską i niemiecką. Pod­czas wiec­zornego spotka­nia przy ognisku była możli­wość wymi­any wza­jem­nych opinii i doświad­czeń oraz doskonale­nia umiejęt­noś­ci językowych.

Współpra­ca pomiędzy tancerka­mi z Żar i Weis­s­was­er została zapoc­zątkowana parę lat temu poprzez orga­ni­zowany w naszym mieś­cie Pol­sko-Niemiec­ki Fes­ti­w­al Tań­ca dla Dzieci i Młodzieży i do tej pory rozwi­ja się znakomi­cie.

 cer­ty­fikat-taniec