Kornelia Biskowska wyjeżdża na Mistrzostwa Europy

Uczen­ni­ca naszej szkoły Kor­nelia Biskows­ka decyzją Zarzą­du Pol­skiego Związku Gim­nasty­cznego powołana została do Reprezen­tacji Nar­o­dowej na Mis­tr­zost­wa Europy Juniorów i Seniorów w Akro­batyce Sportowej, które odbędą się w Riesa (Niem­cy).

Kor­nelia Biskows­ka jest zawod­niczką Klubu Sportowego „Pirami­da”, a bar­wy Naszego Kra­ju reprezen­tować będzie w konkurencji Dwó­jek Kobi­et.

27. Mis­tr­zost­wa Europy w Akro­batyce Sportowej 2015 w Riesa potr­wa­ją od 23 wrześ­nia do 4 październi­ka 2015.

Serdecznie grat­u­lu­je­my i życzymy powodzenia!