Jak przygoda to tylko w Warszawie

14 wrześ­nia 2015 roku rozpoczęła się nasza trzyd­niowa wyciecz­ka do Warsza­wy. Pojechała na nią gru­pa 60 osób i czterech nauczy­cieli. O 3:00 rano zebral­iśmy się w zatoce parkingowej przy naszym Gim­nazjum nr 3. Wyruszyliśmy do Zielonej Góry auto­busem. Następ­nie, z zielonogórskiej stacji PKP, ruszyliśmy w 4‑godzinną podróż do naszej stol­i­cy. Po przy­jeździe, wraz z prze­wod­nikiem, zwiedzanie stol­i­cy zaczęliśmy od Starego Mias­ta, gdzie zna­j­du­je się Kolum­na Zyg­mun­ta III Wazy. Wybral­iśmy się do Zamku Królewskiego. Podzi­wial­iśmy pię­kno budynku i jego wnętrze. O 14:00 zjedliśmy obi­ad w Cen­trum Koperni­ka. Następ­nie udal­iśmy się do Muzeum Pow­sta­nia Warsza­wskiego. O 18:00 zaw­ital­iśmy do Pałacu Kul­tu­ry i Nau­ki, który mieś­ci się w cen­trum mias­ta. Podzi­wial­iśmy piękne wido­ki Warsza­wy z 30 pię­tra. Na koniec dnia mieliśmy wol­ny czas, spędzil­iśmy go w dużej galerii hand­lowej, tzw. Zło­tych Tarasach. Po udanym dniu udal­iśmy się na zasłużony odpoczynek do akademi­ka, w którym się zatrzy­mal­iśmy. Drugiego dnia o godzinie 9:00 udal­iśmy się do gmachu Sej­mu RP. Mieliśmy okazję usiąść w fotelach posel­s­kich, zobaczyć ich i poczuć się jak nasi poli­ty­cy. W następ­nej kole­jnoś­ci odwiedzil­iśmy Cen­trum Nau­ki Koperni­ka, w którym spędzil­iśmy kil­ka godzin. Jest to wspani­ały ośrodek nau­ki, który rozbudza cieka­wość, poma­ga poz­nać świat oraz prawa fizy­ki. Dokony­wal­iśmy włas­noręcznie wielu doświad­czeń, zobaczyliśmy, jak funkcjonu­je nasz orga­nizm, wszechświat, inne urządzenia. Wiec­zorem udal­iśmy się na Sta­dion Nar­o­dowy. Po drodze mieliśmy okazję podzi­wiać pom­nik Małej Syren­ki. Wes­zliśmy na try­buny sta­dionu i z góry podzi­wial­iśmy cały obiekt. Mogliśmy się poczuć, jak kibice na prawdzi­wym meczu. W nocy odbył się noc­ny spac­er po Warsza­w­ie. Ostat­ni dzień naszej wyciecz­ki zaczęliśmy od pójś­cia na Plac Pił­sud­skiego, by zobaczyć grób Niez­nanego Żołnierza. Żołnierze aku­rat zmieniali wartę. Zatrzymy­wal­iśmy się pod Pałacem Prezy­denckim na Krakowskim Przed­mieś­ciu, zobaczyliśmy ławecz­ki chopinowskie, pom­nik Małego Pow­stań­ca, mury obronne mias­ta. Prze­wod­nik w ciekawy sposób opowiadał nam o his­torii II wojny świa­towej i Warsza­w­ie. Pojechal­iśmy auto­busem do Łazienek Królews­kich, w których mieś­cił się piękny pom­nik Chopina, Pałac Myślewic­ki, Amfiteatr, Biały Domek, Stara Pomarańczar­nia. Ucieszył nas widok zamieszku­ją­cych park wiewiórek, kaczek i paw­ia. Dopisy­wała nam bard­zo ład­na pogo­da. Do Wrocław­ia wracal­iśmy Pen­dolino. W Żarach byliśmy o 23:30.

Uważamy, że wyciecz­ka była bard­zo udana. Zobaczyliśmy wiele intere­su­ją­cych miejsc. Zro­bil­iśmy sporo pamiątkowych zdjęć. Jest to wspani­ałe mias­to, które z chę­cią zobaczylibyśmy ponown­ie.

Eweli­na Kasiewicz

[ZOBACZ ZDJĘCIA]