Zapraszamy do Zielonego Lasu

Dnia 5.09.2015r. uczniowie naszej szkoły z opieku­nami panią M. Róży­cką i G. Kra­jzewicz wzięli udział w II etapie pro­jektu „Zapraszamy do Zielonego Lasu” real­i­zowanego przez fun­dację Natura Pol­ska, w ramach którego wyko­nano rozbu­dowę miejsca rekreacji i edukacji zdrowot­nej w Zielonym Lesie.
Byliśmy na otwar­ciu siłowni pod chmurką połąc­zonej z prze­jś­ciem po wybranej trasie turysty­cznej Nordic Walk­ing oraz ze spac­erem z prze­wod­nikiem po naj­ciekawszych zakątkach Zielonego Lasu.
Bral­iśmy akty­wny udział w konkur­sach zdoby­wa­jąc nagrody spon­sorowane przez Kro­nopol, Nadleśnictwo Lipinki, Starostwo Powia­towe Żary i Tem­pus Pol­ska. Pogłębial­iśmy i posz­erza­l­iśmy swoją wiedzę z zakresu geografii, geologii, przy­rody i his­torii. Przekon­al­iśmy się po raz kole­jny, że Zielony Las to miejsce zdrowego i akty­wnego wypoczynku wśród otacza­jącej, niepow­tarzal­nej przy­rody. Poza tym świet­nie się bawiliśmy.

[ZOBACZ ZDJĘCIA]