Zapraszamy do Zielonego Lasu

Dnia 5.09.2015r. uczniowie naszej szkoły z opieku­na­mi panią M. Róży­cką i G. Kra­jzewicz wzięli udzi­ał w II etapie pro­jek­tu „Zaprasza­my do Zielonego Lasu” real­i­zowanego przez fun­dację Natu­ra Pol­s­ka, w ramach którego wyko­nano rozbu­dowę miejs­ca rekreacji i edukacji zdrowot­nej w Zielonym Lesie.
Byliśmy na otwar­ciu siłowni pod chmurką połąc­zonej z prze­jś­ciem po wybranej trasie turysty­cznej Nordic Walk­ing oraz ze spac­erem z prze­wod­nikiem po naj­ciekawszych zakątkach Zielonego Lasu.
Bral­iśmy akty­wny udzi­ał w konkur­sach zdoby­wa­jąc nagrody spon­sorowane przez Kro­nopol, Nadleśnict­wo Lipin­ki, Starost­wo Powia­towe Żary i Tem­pus Pol­s­ka. Pogłębial­iśmy i posz­erza­l­iśmy swo­ją wiedzę z zakre­su geografii, geologii, przy­rody i his­torii. Przekon­al­iśmy się po raz kole­jny, że Zielony Las to miejsce zdrowego i akty­wnego wypoczynku wśród otacza­jącej, niepow­tarzal­nej przy­rody. Poza tym świet­nie się baw­iliśmy.

[ZOBACZ ZDJĘCIA]