Wybrano nowy Samorząd Uczniowski

Miło nam poin­for­mować , że 29 październi­ka 2015 w tajnym głosowa­niu wybra­no nowego prze­wod­niczącego Samorzą­du Uczniowskiego. Demokraty­czne wybo­ry wygrała Alek­san­dra Adamow­icz z klasy 3E. Funkcję wiceprze­wod­niczącego objęła Zuzana Owczaryszek z klasy 2A Obow­iąz­ki sekre­tarza pełnić będzie Eweli­na Kasiewicz z klasy 3E. Nowym skarb­nikiem zaś –Julia Mach­nik z klasy 3D. Całe­mu zarzą­dowi Samorzą­du Uczniowskiemu serdecznie grat­u­lu­je­my i życzymy owoc­nej pra­cy w roku szkol­nym 2015/16.