Drugie życie rzeczy

19 wrześ­nia wzięliśmy udzi­ał w konkur­sie plas­ty­cznym pt. Drugie życie rzeczy zor­ga­ni­zowanym przez sto­warzysze­nie Ser­wus. Liwia Sierżant z 2a otrzy­mała pier­wsze miejsce a Mał­gorza­ta Chudzik drugie. Dziew­czyny dostały nagrody rzec­zowe.  

W ramach akcji eko­log­icznej 17 wrześ­nia 2015r. wzięliśmy udzi­ał w konkur­sie plas­ty­cznym o tem­atyce eko­log­icznej pt. „Drugie życie rzeczy” zor­ga­ni­zowanym przez sto­warzysze­nie „Ser­wus”.

Konkurs ten miał na celu skłonić uczest­ników do pogłębionego spo­jrzenia na środowisko przy­rod­nicze i poszukanie nowych możli­woś­ci wyko­rzys­ta­nia surow­ców wtórnych. To pró­ba zwróce­nia uwa­gi na możli­wość twór­czego wyko­rzys­ta­nia odpadów pow­sta­ją­cych w gospo­darst­wie domowym, nadanie nowego wymi­aru poję­ciu powtórnego wyko­rzys­ta­nia odpadów oraz skłonienia do ograniczenia iloś­ci wyrzu­canych śmieci.

Rozstrzyg­nię­cie konkur­su odbyło się w cza­sie fes­tynu eko­log­icznego „Eko-Żary” w dniu 19 wrześ­nia 2015r. na sta­dion­ie „Syre­na”, w którym również wzięliśmy udzi­ał. Były stoiska eduka­cyjne, quizy eko­log­iczne, gry i konkursy.

Na zdję­ciu Liwia i wyko­nany przez nią na konkurs plas­ty­czny „Śmiecioza­ur”.