Fantastyczna lekcja biologii

Dnia 18 wrześ­nia 2015r. uczniowie naszej szkoły wzięli udzi­ał w akcji eko­log­icznej „Sprzą­tanie Zielonego Lasu” zor­ga­ni­zowanej przez sto­warzysze­nie „Ser­wus” oraz Nadleśnict­wo Lipin­ki. W cza­sie sprzą­ta­nia uczniowie oprócz dzikiego wysypiska pełnego mebli i sprzętów AGD znaleźli piękne okazy porostów, które są wskaźnika­mi zanieczyszczenia powi­etrza oraz kil­ka świet­nie zachowanych cza­szek dzików.

Była to fan­tasty­cz­na lekc­ja biologii w tere­nie.

[ZOBACZ ZDJĘCIA]

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA